Uudis- ja korjausrakentaminen

LISÄ- JA KORJAUSRAKENTAMISEN LUOTETTAVIN KUMPPANI

MIBA VISIO RATKAISUT

ALLIANSSI-RAKENTAMINEN        Allianssimalli

* Rakennetaan osapuolten välille luottamuksen ilmapiiri, jolla rakennus- tai korjausrakentamisen hanke viedään loppuun laadukkaasti ja sovitulla tavalla.

* Rakennusajan viestintä ja dokumentointi, esim. työmaapäiväkirja.

* Rakennushankkeen yhteistyön sujumisen edistäjänä ja valmentajana.

* Tarkaillaan kaikkea toimintaa työmaalla ja raportoidaan kiinteistönomistajalle.

* Kiinteistönomistajan ei itse tarvitse liikkua työmaalla ja hän voi keskittyä muihin asioihin.

* Osallistutaan kokouksiin kiinteistönomistajan roolissa tai tarkkailijana.

PALVELUN KUVAUS

MIBA Visio on kiinteistönomistajan luotettava kumppani, joka valvoo kiinteistönomistajan etuja ja toimii rakentavana yhteistyön edistäjänä sekä yhteistyön toteuttajana. MIBA Visio huolehtii, että työmaalla osapuolet keskittyvät kukin heille annettuihin tehtäviin. MIBA Visio valvoo kokonaistoimintaa, tarkkailee osapuolten osallistumista ja osallistuu kiinteistönomistajan etujen valvojana työmaan tapahtumiin.

Tarkkailemme kaikkien rakennushankkeen osapuolten tekemisiä ja tarvittaessa raportoimme havainnoista tekniselle valvojalle ja kiinteistönomistajalle. MIBA Visio on luotettava laatukumppani, joka edistää yhteistyötä, laatua ja on osaltaan vähentämässä virheitä. MIBA Visio on luottohenkilö kiinteistönomistajalle ja luottamuksen ilmapiirin rakentaja kaikille osapuolille.

UUDISRAKENTAMISEN LUOTETTAVA KUMPPANI

MIBA VISIO RATKAISUT

MIBA Visio toimii yhteistyökumppanina ja resurssina uudisrakentamisen suunnittelussa ja markkinoiden analysoijana sekä kiinteistön omistajan etujen valvojana.

MIBA Visio voi laatia hankesuunnittelun rakennuspaikan jalostamisesta asuinrakennukseksi ja valvoa suunnittelutyön etenemistä. Hankesuunnittelu on alusta arkkitehtisuunnittelulle ja asunto-osakeyhtiön perustamiselle. Toimet vähentävät suunnittelijoiden esim. arkkitehdin työtaakkaa, nopeuttaa suunnittelua, kun suunnittelun ammattilaiset voivat keksittyä heidän ydinosaamiseensa, ARK, RAK ja LVIS.

Asuntojen ja tilojen kannattavuuden arviointi ja laskelmat, sekä asuntojen ja tilojen myynti.

MIBA Visio edistää hankkeen osapuolten yhteistyötä rakentamalla luottamuksen ilmapiiriä toimien hankkeen koordinoijana, tiedottajana ja yhteyshenkilönä ja kiinteistönomistajan etujen valvojana.

MIBA Visio toimii asuntokauppalain 2. luvun 22§ tarkoittamana rakennustyön tarkkailijana, jonka uudisasuinrakennuksen osakkaat valitsevat osakkaiden kokouksessa, kun 25% huoneistosta on myyty.

PALVELUN KUVAUS

HANKESUUNNITTELU JA VISIO

MIBA Visio tuottaa kiinteistönomistajalle tai rakennusoikeuden omistavalle rakennusyhtiölle sekä suunnittelijoille hankesuunnittelun, missä selvitetään esim. rakennuspaikan mahdollisuudet, riskit, ympäristötiedot, markkinanäkymät, kohderyhmä ja kannattavuus. Avustamme hankkeessa tuottamalla tietoa päätöksenteon tueksi. Selvitämme rakennushankkeen ison kuvan pienet yksityiskohtaiset asiat. Kenelle rakennetaan ja millaisia asuntoja sekä millaisella kannattavuudella.

LISÄKERROSTEN JA ULLAKON RAKENTAMINEN

MIBA Visio koordinoi lisäkerroksien rakentamisen, suunnittelua, rakentamista ja toimii täydentävänä osapuolena rakennettavan osan muuttamisesta asunnoiksi. Valvomme kiinteistönomistajien etuja ja mahdollistamme kokonaisuuden sujumisen.

RAKENNUSPAIKAN JALOSTAMINEN ASUINRAKENNUKSEKSI

MIBA Visio tuottaa kiinteistönomistajalle tai rakennusoikeuden omistavalle rakennusyhtiölle rakennuspaikan jalostamisen asuinrakennukseksi. Tontin hankintaan liittyvät analyysit, rakennuspaikan alueellisen nykytilan ja lähitulevaisuuden selvitys. Rakennuspaikan ympäristö ja aluevaikutuksien selvitys. Maaperän laadun ja kaavoituksen sekä rakennusmääräyksien selvitys, ottaen huomioon maakuntakaavan. Kunnallistekniikan ja lausunto rakennuksen perustustavasta. Selvitellään rakentamisen vaihtoehdot. Laaditaan kustannus- ja kannattavuuslaskelmat. Määritellään kohderyhmä, kenelle rakennetaan, luodaan uutta, linjataan suunnittelun linjauksia. Määritellään kohderyhmän sisäiset elintaso-odotukset. Kohderyhmälle luotu lisäarvo ja hinnoittelun mahdollisuudet. Huolehditaan hankkeen asiakirjojen arkistoimisesta hankkeen ajan. Perustetaan Asunto-Osakeyhtiö ja luodaan hankkeelle kokouskäytäntö ja päätösprosessit.