MIBA Visio Oy – Tukena kiinteistön elinkaaressa

LUOTETTAVIN KUMPPANI

MIBA VISIO RATKAISUT

  • Rakennetaan osapuolen välille luottamuksen ilmapiiri, jolla rakennus- tai korjausrakentamisen hanke viedään loppuun laadukkaasti ja sovitulla tavalla.
  • Rakennusajan viestintä ja dokumentointi, esim. työmaapäiväkirja.
  • Rakennushankkeen yhteistyön sujumisen edistäjänä ja valmentajana.
  • Tarkkaillaan kaikkea toimitaan työmaalla ja raportoidaan kiinteistön omistajalle.
  • Kiinteistöomistajan ei itse tarvitse liikkua työmaalla ja hän voi keskittyä muihin asioihin.
  • Osallistutaan kokouksiin kiinteistön omistajan roolissa tai tarkkailijana.

PALVELUN KUVAUS

MIBA Visio on kiinteistöomistajan luotettava kumppani, joka valvoo kiinteistön omistajan etuja ja toimii rakentavana yhteistyön edistäjänä sekä yhteistyön toteuttajana. MIBA Visio huolehtii, että työmaalla osapuolet keskittyvät kukin heille annettuihin tehtäviin. MIBA Visio toimi rakennushankkeen ohjaajana, valmentajana ja projektin johtajana. Valvomme ja tarkkailemme, että mm tekninen valvoja tekee työnsä ja osallistuu hankkeen kulkuun sovitulla tavalla.

Tarkkaille rakennushankkeen kaikkien tekijöiden tekemisiä ja tarvittaessa raportoimme havainnoista tekniselle valvojalla ja kiinteistöomistajalle. MIBA Visio on luotettavin laatukumppani, joka edistää yhteistyötä, laatua ja osaltaan on vähentämässä virheitä. MIBA Visio on luottohenkilö kiinteistöomistajalle ja luottamuksen ilmapiirin rakentaja kaikille osapuolille.

MIBA Visio toimii kiinteistönjohto- ja hallintotehtävissä, kiinteistöjen rakennuttamispalveluiden koordinoijana. Huolehdimme asiakkaan, asukkaiden ja kiinteistöjä käyttävien eduista koko suunnittelu- ja korjaustoiminnan ajan. MIBA Visio huolehtii kiinteistön arvon säilymisestä, kehityksestä ja hallinnosta. MIBA Vision yhteistyökumppanien useiden kymmenien vuosien kokemus kiinteistöjen korjausrakentamisesta antavat parhaat edellytykset onnistua. Asiakas tekee päätökset, MIBA Visio mahdollistaa ja tekee asiat helpoksi. Lupauksemme on asiakastyytyväisyys, asiakasläheisyys ja ajankohtaista tietoa kaikille kiinteistöä käyttäville. Esimerkiksi asuinkiinteistön tai liikekiinteistön putkiremontin läpivienti, on paitsi onnistuneet suunnitelmat ja urakka, se on myös tiedottamista ja ihmisten asunto- ja kotiasioista huolehtimista sekä liiketilavuokralaisten liiketoiminnan huomioimista.

Lupauksemme

MIBA Visio tuottaa kiinteistöjohtamista kestävän kehitystyön periaatteella. Kiinteistöjen kehitysratkaisut ovat MIBA Vision mukaan kestäviä ja toimivia. Toimimme asiakasläheisesti – asiakasta tarkkaan kuunnellen.

Uudis- ja korjausrakentaminen

LISÄ- JA KORJAUSRAKENTAMISEN LUOTETTAVIN KUMPPANI

MIBA VISIO RATKAISUT

ALLIANSSI-RAKENTAMINEN        Allianssimalli

* Rakennetaan osapuolten välille luottamuksen ilmapiiri, jolla rakennus- tai korjausrakentamisen hanke viedään loppuun laadukkaasti ja sovitulla tavalla.

* Rakennusajan viestintä ja dokumentointi, esim. työmaapäiväkirja.

* Rakennushankkeen yhteistyön sujumisen edistäjänä ja valmentajana.

* Tarkaillaan kaikkea toimintaa työmaalla ja raportoidaan kiinteistönomistajalle.

* Kiinteistönomistajan ei itse tarvitse liikkua työmaalla ja hän voi keskittyä muihin asioihin.

* Osallistutaan kokouksiin kiinteistönomistajan roolissa tai tarkkailijana.

PALVELUN KUVAUS

MIBA Visio on kiinteistönomistajan luotettava kumppani, joka valvoo kiinteistönomistajan etuja ja toimii rakentavana yhteistyön edistäjänä sekä yhteistyön toteuttajana. MIBA Visio huolehtii, että työmaalla osapuolet keskittyvät kukin heille annettuihin tehtäviin. MIBA Visio valvoo kokonaistoimintaa, tarkkailee osapuolten osallistumista ja osallistuu kiinteistönomistajan etujen valvojana työmaan tapahtumiin.

Tarkkailemme kaikkien rakennushankkeen osapuolten tekemisiä ja tarvittaessa raportoimme havainnoista tekniselle valvojalle ja kiinteistönomistajalle. MIBA Visio on luotettava laatukumppani, joka edistää yhteistyötä, laatua ja on osaltaan vähentämässä virheitä. MIBA Visio on luottohenkilö kiinteistönomistajalle ja luottamuksen ilmapiirin rakentaja kaikille osapuolille.

UUDISRAKENTAMISEN LUOTETTAVA KUMPPANI

MIBA VISIO RATKAISUT

MIBA Visio toimii yhteistyökumppanina ja resurssina uudisrakentamisen suunnittelussa ja markkinoiden analysoijana sekä kiinteistön omistajan etujen valvojana.

MIBA Visio voi laatia hankesuunnittelun rakennuspaikan jalostamisesta asuinrakennukseksi ja valvoa suunnittelutyön etenemistä. Hankesuunnittelu on alusta arkkitehtisuunnittelulle ja asunto-osakeyhtiön perustamiselle. Toimet vähentävät suunnittelijoiden esim. arkkitehdin työtaakkaa, nopeuttaa suunnittelua, kun suunnittelun ammattilaiset voivat keksittyä heidän ydinosaamiseensa, ARK, RAK ja LVIS.

Asuntojen ja tilojen kannattavuuden arviointi ja laskelmat, sekä asuntojen ja tilojen myynti.

MIBA Visio edistää hankkeen osapuolten yhteistyötä rakentamalla luottamuksen ilmapiiriä toimien hankkeen koordinoijana, tiedottajana ja yhteyshenkilönä ja kiinteistönomistajan etujen valvojana.

MIBA Visio toimii asuntokauppalain 2. luvun 22§ tarkoittamana rakennustyön tarkkailijana, jonka uudisasuinrakennuksen osakkaat valitsevat osakkaiden kokouksessa, kun 25% huoneistosta on myyty.

PALVELUN KUVAUS

HANKESUUNNITTELU JA VISIO

MIBA Visio tuottaa kiinteistönomistajalle tai rakennusoikeuden omistavalle rakennusyhtiölle sekä suunnittelijoille hankesuunnittelun, missä selvitetään esim. rakennuspaikan mahdollisuudet, riskit, ympäristötiedot, markkinanäkymät, kohderyhmä ja kannattavuus. Avustamme hankkeessa tuottamalla tietoa päätöksenteon tueksi. Selvitämme rakennushankkeen ison kuvan pienet yksityiskohtaiset asiat. Kenelle rakennetaan ja millaisia asuntoja sekä millaisella kannattavuudella.

LISÄKERROSTEN JA ULLAKON RAKENTAMINEN

MIBA Visio koordinoi lisäkerroksien rakentamisen, suunnittelua, rakentamista ja toimii täydentävänä osapuolena rakennettavan osan muuttamisesta asunnoiksi. Valvomme kiinteistönomistajien etuja ja mahdollistamme kokonaisuuden sujumisen.

RAKENNUSPAIKAN JALOSTAMINEN ASUINRAKENNUKSEKSI

MIBA Visio tuottaa kiinteistönomistajalle tai rakennusoikeuden omistavalle rakennusyhtiölle rakennuspaikan jalostamisen asuinrakennukseksi. Tontin hankintaan liittyvät analyysit, rakennuspaikan alueellisen nykytilan ja lähitulevaisuuden selvitys. Rakennuspaikan ympäristö ja aluevaikutuksien selvitys. Maaperän laadun ja kaavoituksen sekä rakennusmääräyksien selvitys, ottaen huomioon maakuntakaavan. Kunnallistekniikan ja lausunto rakennuksen perustustavasta. Selvitellään rakentamisen vaihtoehdot. Laaditaan kustannus- ja kannattavuuslaskelmat. Määritellään kohderyhmä, kenelle rakennetaan, luodaan uutta, linjataan suunnittelun linjauksia. Määritellään kohderyhmän sisäiset elintaso-odotukset. Kohderyhmälle luotu lisäarvo ja hinnoittelun mahdollisuudet. Huolehditaan hankkeen asiakirjojen arkistoimisesta hankkeen ajan. Perustetaan Asunto-Osakeyhtiö ja luodaan hankkeelle kokouskäytäntö ja päätösprosessit.

Blogi

Arkkitehtuurin haasteet kaupunkisuunnittelussa

Arkkitehdit ja projektien henkilöt käyttävät valtavasti aikaa uusien asuntoalueiden toimivuuden luomiseen. Haasteena on nykypäivän tietojen toimivuus kolmenkymmenen tai viidenkymmenen vuoden päästä. Kuinka alue kehittyy, kuinka yhteiskunta kehittyy, kuinka ihmisten odotukset asumisalueesta kehittyvät ja mihin suuntaan. Uusissa asuinaluissa on kaikissa sama piirre katukuvassa. Luotisuorat kadut, joissa ei ole ensimmäisen kerroksen aktiivisuutta ns. kivijalkamyymälöistä. En tarkoita, että …

Valmistalojen haasteet

Valmistalojen ostajien oikeusturva on Suomessa vielä hyvin heikko. Jos valmistalossa ilmenee ongelmia, on ostajan kyettävä osoittamaan ja perustelemaan vika. Tämä vaatii usein hyvin paljon aikaa, ponnisteluja ja taloudellisia valmiuksia – jos kysymys on vaikka terveyteen vaikuttavista vioista – kuten home ja itiöt. Syyt huonosti tehtyihin taloihin löytyvät valmistajien tavasta rakentaa juuri ja juuri normit täyttävät …

YHTEYSTIEDOT

Puh. 041-576 5456